YÖS Yönergesi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İnönü Üniversitesi bünyesindeki birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge,   yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin sınav,  kontenjan belirleme, başvuru koşulları, tercih işlemleri ile değerlendirme koşullarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun, Yurt dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin  Esaslarına  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 — (1) Bu Yönergede geçen:

a)Başvuru Değerlendirme Komisyonu: İnönü Üniversitesi başvuru değerlendirme komisyonunu,

b)Birim: İnönü Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarını,

 1. c) İNÜYÖS: İnönü Üniversitesi Yabancı Uyruklu (Uluslararası) Öğrenci Sınavını,

ç) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,

 1. d) Soru Hazırlama Komisyonu: İNÜYÖS sorularını hazırlanma komisyonunu,
 2. e) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
 3. f) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

g)Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi: İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci birimini,

 1. h) Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ı)YÖS: Türkiye’deki Üniversitelerin yaptığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,

ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan, Başvuru ve Tercih, Yerleştirme ve Kesin Kayıt

 Kontenjan

MADDE 5- (1)  Öğrenci kabul edilecek lisans ve ön lisans programlarına ayrılacak kontenjanlar, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve YÖK’e bildirilir. Bu kontenjanlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilan edilir.

2) Bölümlere/Programlara ayrılan kontenjana başvuru olmaması ya da kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar için tekrar başvuru almak suretiyle ek yerleştirme yapılabilir veya bu kontenjanlar Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından gerektiğinde diğer birimler için kullanılabilir. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarında ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılabilir.

Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar

MADDE 6 –

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

 1. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilir.

Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar

Madde 7– 1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) 6. maddenin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (6 maddenin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 6. maddenin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların

başvuruları kabul edilmez.

 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

MADDE 8 – (1) İNÜYÖS yılda bir kez yapılır. Sınava başvuru tarihleri, sınavın yapılış şekli, içeriği ve tarihi Sınav Hazırlama ve Yürütme Komisyonu tarafından kabul edilen Kılavuzda belirtilir.

2) İNÜYÖS, Yönetim Kurulu tarafından atanan Sınav Hazırlama ve Yürütme Komisyonu tarafından yürütülür.

3) Sınavın koordinasyonu ve sonuçların ilanı komisyon kararları ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilir.

4) İNÜYÖS sonucu, sınav tarihini izleyen bir (1) yıl için geçerlidir.

5) İNÜYÖS giriş ücreti Sınav Hazırlama ve Yürütme Komisyonu tarafından belirlenir.

6) Sınav sorularına itiraz, soruların erişime açılmasından itibaren beş (5) iş günü içinde; sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş (5) iş günü içinde yapılır. İtirazlar, ilgisine göre Rektör tarafından oluşturulan Soru İtiraz Komisyonu veya Sınav Sonucuna İtiraz Komisyonu tarafından karara bağlanır.

7) Sınav sorularına ve sınav sonucuna itirazlar, Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisine yazılı olarak veya yos@inonu.edu.tr adresine e-posta yolu ile yapılır. Yazılı itirazların bu maddenin 6. fıkrasında belirtilen süre içerisinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisine ulaşmış olması gereklidir.

 Program Tercih Koşulları 

Madde 9-(1) Tercih için İNÜYÖS sınavından en az 30 puan almış olmak gerekir.

2) Türkiye’deki üniversitelerin yaptığı YÖS’lerde 100 tam puan üzerinden en az 30 puan almış olmak gerekir.

3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programların kontenjan başvuru tarihleri ve koşulları ilgili birim tarafından ilan edilir.

4) Kontenjanlar için varsa özel koşullar ve açıklamalar ile başvuru şartları, taban puanları her yıl ilgili birimlerin yönetim kurulları önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program Tercih İşlemleri

MADDE 10 – (1) Program tercih işlemleri adaylar tarafından yos.inonu.edu.tr sayfasından online yapılır.

2) Adaylar en fazla beş farklı program tercih edebilir.

Değerlendirme ve Yerleştirme

MADDE 11– (1) Değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen, Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır.

2) Değerlendirme ve kontenjanlara yerleştirme işlemleri; YÖS puanı, tercih sırası esas alınarak belirlenir.

3) Aynı ülkeden aynı programlara başvuran adaylar için ayrılan kontenjan Başvuru Değerlendirme Komisyonunca belirlenir. Aynı ülkeden aynı programlara başvuran adaylar için ayrılan kontenjan Başvuru Değerlendirme Komisyonunca belirlenir.

4) İNÜYÖS ve kabul edilen diğer üniversitelerin YÖS sınavlarda asgari puanı sağlayıp özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri; özel yetenek sınavı puanı, tercih sırası esas alınarak belirlenir.

5) Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

6) Yerleştirmelerde İNÜYÖS ve diğer üniversite YÖS’lerine ayrılan kontenjanlar, Değerlendirme Komisyonunca belirlenir.

7) Yerleştirme işlemleri neticesinde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılabilir. Ek yerleştirme kontenjanları web sayfasında ilan edilir.

8) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için adaya hak tanımaz. Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

 Sonuçların Açıklanması ve Kayıt           

MADDE  12- (1) Başvuru  değerlendirme  ve  programlara  yerleştirme  sonuçları resmi web sayfasında  ilan  edilir.  Üniversiteye  kayıt  hakkı  kazanan  adaylara başvuru sırasında beyan ettikleri adreslere “Kabul Mektubu” gönderilir.

2) Kayıtlar resmi web sayfasında ilan edilen tarihlerde, ilgili birimlerce yapılır. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, hakkını kaybetmiş sayılır.

3)  Kayıt için gerekli belgeler Üniversitenin web sayfasında yayınlanır.

4) Kayıt  için gerekli belgeler şunlardır:

 1. a) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
 2. b) Lise diplomasının, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
 3. c) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardan, GCE AL sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 4. d) YÖS sonuç belgesi,
 5. e) Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 6. f) İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır),
 7. g) Altı adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.),

ğ) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

 1. h) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı,

5) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir ve yasal işlem yapılır.

Öğrenim Ücreti ve Geçim Güvencesi Miktarı            

MADDE 13 – (1) Öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.

2) Öğrenciler, ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek maddi geçim güvencesine sahip olduklarını, Geçim Güvencesi Beyanı Formu’nu imzalayarak beyan etmek zorundadır.

Eğitim ve Öğretim Dili

MADDE 13– (1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili Türkçedir.

2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya  eğitiminde  yabancı  dil  kullanılan  programlara  kayıt  hakkı kazanmış öğrencilerin programın diline göre yabancı dil bilgilerinin seviyesi, yeterlilik ve düzey belirleme sınavıyla tespit edilir.

3) Zorunlu yabancı dil yeterlilik ve düzey belirleme sınavı ve hazırlık sınıfı eğitimi “İnönü Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.

 Türkçe Yeterlilik Düzeyi

MADDE 14 – (1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilikleri;

 1. a) Eğitim ve öğretim yılı başında İnönü TÖMER tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavındaki başarıya,
 2. b) İnönü Üniversitesi veya diğer üniversitelerin TÖMER’lerinden alınan Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine,
 3. c) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine göre belirlenir.

(2) Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir.

 1. a) (C1 ve C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
 2. b) (B2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. En geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 düzeyine yükseltemeyenler, dil düzeyini (C1) seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimlerine devam edemezler.
 3. c) (A1, A2 ve B1) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Bir yıl süreyle Türkçe hazırlık kursu almalıdır. İzinli sayılacağı bir yılda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Türkçesini en az B2 düzeyine çıkardığını belgelemeyen öğrenciler programlarına devam edemezler. Türkçesini en az B2 düzeyine çıkardığını belgeleyen öğrenciler programlarında öğrenimine başlayabilir. Ancak en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 düzeyine yükselttiğini belgelemelidir.

3) Bu şartlar; yurt dışındaki bir Türk lisesinden veya Türkiye’deki bir liseden mezun olan yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 15- (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde, İnönü Üniversitesi Ön Lisans  ve  Lisans  Eğitim  ve  Öğretim  Yönetmeliği,  ilgili  birimin  Eğitim  ve  Öğretim Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları uygulanır.

 Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 16-   (1)   İnönü Üniversitesi  Senatosu’nun 07.01.2010  tarih  ve 2010/1- 10- 3   sayılı kararıyla kabul edilen “İnönü Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yürürlük

MADDE 17   –   (1) Bu Yönerge,   Üniversitemiz Senatosu’nun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.